Raad van experts – regiegroep

image_pdfimage_print

Raad van Experts

Uitgangspunt
Als Osteplaatje vergadering-1oporose Vereniging willen we een aantal deskundigen aan ons binden bij wie we advies kunnen inwinnen of die we kunnen raadplegen bij ingewikkelde onderwerpen. Het betreffen allemaal specialisten op hun vakgebied, aangevuld met twee ervaringsdeskundigen vanuit de vereniging.

Ontwikkeling Raad van Experts
De komende jaren wil de Osteoporose Vereniging, in overleg met de leden van de Raad van Experts, nagaan op welke wijze deze samenwerking het beste kan worden vormgegeven.Dit hangt mede af van de ontwikkeling van de Osteoporose Vereniging, de ontwikkelingen binnen het zorgstelsel en de behoeftes van patiënten met osteoporose.

Deze ontwikkelingen betreffen:
1. medisch-klinisch advies. Waarbij het gaat over het gezondheidszorgbeleid, de wetenschapsbeoefening en het wetenschapsbeleid of de advisering over subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten.

2. osteoporosezorg, een zorgadvies. Daarin gaat het meer over de zorg en ondersteuning van mensen met osteoporose. U kunt hierbij denken aan verpleeghuiszorg, psychosociale ondersteuning, paramedische ondersteuning en huisartsengeneeskunde.

3. Het dagelijks leven. Een derde aandachtsgebied, dat betrekking heeft op de ondersteuning van patiënten met osteoporose, is het dagelijks leven. Denkt u hierbij aan mobiliteit, werk, gezin, etc.

Samenstelling Raad van Experts
De samenstelling van de Raad van Experts is multidisciplinair. Wij steven ernaar om in ieder geval de volgende disciplines te betrekken: endocrinoloog, reumatoloog, verpleeghuisarts, geriater, revalidatiearts, huisarts, apotheker/farmacie, neuroloog, paramedische disciplines (ergotherapeut, fysiotherapeut, Caesartherapeut, diëtist), medisch of klinisch psycholoog, verpleegkundige, ‘alternatieve’ specialisten zoals een homeopathisch arts. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid nemen in beginsel ook één of meer patiënten aan de Raad van Experts deel.

De Raad van Experts bestaat uit diverse leden en een voorzitter. De leden worden gevraagd door het bestuur van de Osteoporose Vereniging. De Raad van Experts kan zelf een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen.

Doel
De leden van de Raad van Experts geven de Osteoporose Vereniging adviezen over de wijze waarop zij invulling kan geven aan de doelstellingen van de vereniging. Daarbij stellen zij het patiëntenbelang centraal. Daarnaast adviseren de leden van de Raad van Experts de Osteoporose Vereniging over alle onderwerpen met betrekking tot de implementatie en uitvoering van de behandelrichtlijn Osteoporose. De leden van de Raad van Experts kunnen gevraagd én ongevraagd advies uitbrengen.

Het bestuur van de Osteoporose Vereniging kan – indien nodig – tussentijds vragen voorleggen aan (individuele) leden van de Raad van Experts. Hiermee draagt de Raad van Experts bij aan het verbeteren van de kwalitatieve informatievoorziening door de vereniging en weet de Osteoporose Vereniging zich gesteund door een team van vakspecialisten.

Gevraagde inspanning
De Raad van Experts komt één à twee keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het bestuur van de Osteoporose Vereniging. Het doel van deze gezamenlijke bijeenkomsten is om bepaalde thema’s te bespreken, gericht op het realiseren van de verbetering van de zorg en ondersteuning van mensen met osteoporose. Hiervoor zal de behandelrichtlijn Osteoporose het belangrijkste vertrekpunt vormen.